Officer List

Chairman
Toshio Tokura
President & CEO
Toshihiko Sato
Managing Director
Norio Takeuchi
Director
Toshiyuki Furukawa
Director
Keiichi Nakajima
Director
Shinji Shirai
Director
Yoshitaka Ohji
Director
Yoshiaki Miyamoto
Outside Director
Masaaki Komatsu
Outside Director
Fumiaki Terasaka
Audit & Supervisory Board Member
Yoshio Takada
Audit & Supervisory Board Member
Outside Audit & Supervisory Board Member
Noboru Akatsuka
Outside Audit & Supervisory Board Member
Toshiko Kuboki