Officer List

President & CEO
Toshio Tokura
Director
Shigeru Kabata
Director
Toshihiko Sato
Director
Norio Takeuchi
Director
Toshiyuki Furukawa
Director
Keiichi Nakajima
Director
Fusamitsu Natori
Outside Director
Kenji Ito
Outside Director
Masaaki Komatsu
Audit & Supervisory Board Member
Outside Audit & Supervisory Board Member
Haruhisa Shiraishi
Audit & Supervisory Board Member
Kenichiro Hanyu
Outside Audit & Supervisory Board Member
Toshiko Kuboki